English             فارسی


 امروز:   دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹      ساعت :   23:09:15

اکسیر ذهن پویا

اطلاعات تماس

آدرس :

شهرک غرب، بلوار دادمان، فلامک شمالی، کوچه حیدریان، پلاک ۱۸، اکسیر ذهن پویا

تلفن های تماس :

۸۸۵۷۱۸۰۰

۸۸۰۷۸۵۸۵

ایمیــــل : Info@mindexir.com

وبسایت : www.mindexir.com

فرم تماس با ما

معرفی اکسیر ذهن پویا

نـیروی انـسانی، سـرمایه هر سـازمان است و تـلاش در جـهت انتخاب مـناسب ،توسـعه و ارتـقاء توانـمندی کارکـنان ، مـنجر به افـزایش بهره وری سـازمان خـواهد شد . در راسـتای مرتفع سـاختن این هـدف ، مـوسسه اکــسیر ذهـن پویا در سـال 1392 شـروع به فـعالیت کرده است . این مـوسسه با بهره گـیری از نـیروی مـتخصص و مــجرب دانـشگاهی، امـکانات و تـجهیزات مـناسب در زمینه های مـختلفی از جـمله تـشکیل پـرونده سـلامت روان، آسـیب شـناسی سـازمانی طـرح ارزیابی و توسـعه مدیران، آمـوزش و ارتقا عـملکرد و... به ارائه خـدمات می پردازد . موسسه اکـسیر ذهـن پویا با سـازمان های مـختلف (بانک، وزارتخانه و ...) و با شـناخت نیازهای آنها به هـمکاری و فـعالیت می پردازد. افـتخار امـروز ما، مـعرفی سیستمی آسـان، مطمئن و تخـصصی برای گزیـنش کارکنان شـایسته تر و ایـجاد شـرایط مطلوب تر سـازمانی است.

پروژه ها